20 Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu
 

Ubezpieczenia lekarzy od 2012 r.Od początku 2012 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów "w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. lekarzy. Poniżej przedstawiono najważniejsze aspekty "nowego OC" oraz ubezpieczenia dobrowolnego.

Poniższa tabela pokazuje bardziej szczegółowo co dają poszczególne rodzaje ubezpieczeń:
Rodzaj ubezpieczenia Od czego chroni
Obowiązkowe - Jesli lekarz ma zarejetrowany gabinet w Izbie Lekarskiej jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011.
- Minimalne sumy ubezpieczenia: 75000 EURO na 1 zdarzenie oraz 350000 EURO na wszystkie zdarzebnia.
- Jeśli lekarz posiada działającą polisę odpowiedzialności cywilnej, może zawrzeć polisę na nowych warunkach dopiero po jej wygaśnięciu (najpóźniej 31 grudnia 2012r.).
- Nowe ubezpieczenie obowiązuje także przy zawieraniu kontraktów z NFZ .
- Jeśli lekarz będzie zawierał umowy cywilno-prawne (tzw. kontrakty) z publicznymi placówkami zdrowia oraz z innymi podmiotami leczniczymi (dawnymi NZOZ-ami) nie musi zawierać dodatkowych umów ubezpieczenia.
Dobrowolne - Odpowiedzialność deliktowa, szkody w mieniu oraz w nieruchomościach najmowanych od osób trzecich.
- Przy umowach o pracę chroni przed regresem ze strony pracodawcy.