20 Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Autocasco (AC) - dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych może poza tym obejmować ochroną np. kradzież, czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które ubezpieczony nie miał większego wpływu. Przy zakupie ubezpieczenia Autocasco większość kierowców w Polsce (54 %) w pierwszej kolejności kieruje się zakresem ubezpieczenia, a nie ceną.

Usługa assistance – nieobowiązkowa usługa ubezpieczeniowa z towarzystwem ubezpieczeniowym (TU) zarówno osób prywatnych jak i firm, mająca na celu świadczenie usługi dla zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych (np. naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, zapewnienie pojazdu zastępczego, organizacja dalszej podróży, hotel dla kierowcy i pasażerów, pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa, opieka nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami, transport medyczny, itp.). W Polsce usługa ta staje się coraz bardziej popularna. Według ostatnich danych (z 2011 r.) 28% Polaków korzysta z usługi assistance